2017 оны 4 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2018-01-03

Хүснэгт № 1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2017 оны 4 дүгээр улиралд

  иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

  Шийдвэрлэл-тийн /%/

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

 

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

58

45

 

2

13

78%

Хүснэгт № 2

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2017 оны 4 дүгээр улиралд

иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол /хэлбэрээр/

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

 

Утсаар

Биечлэн уулзсан

 

Бусад

1.

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

58

57

1

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт № З

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2017 оны 4 дүгээр улиралд

иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол /агуулгаар/

1.

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Нийт 58 өргөдлөөс:

   Хүсэлт                                                                                                                            

 

4

   Өргөдөл

54

   Санал

 

   Гомдол

  

  • Барилгын комисс ажиллуулах, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл /барилгын асуудлаар/
  • Газар эзэмших, өмчлөхтэй холбоотой
  • Газрын маргааны асуудлаар
  • Газар эзэмших гэрээ сунгуулах асуудлаар
  • Газрын хэмжээ өөрчлөхтэй холбоотой
  • Газар эзэмших эрх шилжүүлэхтэй холбоотой

 

 9/ 17%

28/  52%

                                                 8/ 15%

                                                3/  6%

                                                  4/ 6%

                                                   2/ 4%

 

       

 

 

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР