Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны 1 дугаар улирлын тайлан

2018-04-04

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ

БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН

ШИЙДВЭРЛЭЛИЙН   2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

2018.04.02        

                                                                                                                                                                       

Нэг. Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар зохион байгуулсан ажил:

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдээс амаар, бичгээр болон цахим сүлжээ, утсаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэж өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Байгууллагаас гаргасан олон нийтэд хамааралтай  дүрэм, журам, санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах утас, хаягийг мэдээллийн самбарт байршуулж, өргөдөл гомдлыг  хуулийн хугацаанд  шуурхай шийдвэрлэхэд анхаарч  ажиллаж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Олон нийттэй харилцах албанд цахим программд 1 санал, гомдлыг хүлээн авч  холбогдох албан тушаалтанд уламжлан 100 хувь шийдвэрлэж ажилласан. 

Хоёр.  Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол түүнд тусгагдсан асуудал, шийдвэрлэсэн байдал:

Иргэдээс 51 санал, өргөдөл, гомдол бичгээр ирүүлсний 22 өргөдөл гомдлыг буюу 44 хувийг шийдвэрлэсэн бөгөөд хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн өргөдөл байхгүй байна. 22 өргөдлийн хуулийн хугацаа болоогүй ба судалгааны шатанд байна.

Иргэдээс тус байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын нийт  3 буюу  6% нь хүсэлт,  2 буюу 3%-ийг  гомдол, 47 буюу  90%-ийг  өргөдөл тус тус эзэлж өргөдөл  давамгайлсан бүтэцтэй байна.   Мөн 51 өргөдөл бичгээр, 1 өргөдөл  цахимаар ирсэн байна.

Нийт өргөдөл гомдлыг агуулгаар  ангилж үзвэл:

1.

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Нийт 191 өргөдлөөс:

   Хүсэлт                                                                                                                            

 

12

   Өргөдөл

172

   Санал

2

   Гомдол

   5

  • Барилгын комисс ажиллуулах, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл /барилгын асуудлаар/
  • Газар эзэмших, өмчлөхтэй холбоотой
  • Газрын маргааны асуудлаар
  • Газар эзэмших гэрээ сунгуулах асуудлаар
  • Газрын хэмжээ өөрчлөхтэй холбоотой
  • Газар эзэмших эрх шилжүүлэхтэй холбоотой

21 /12%

 

81/ 47%                                        17/ 10%                       10/  6%                                                24/ 14%                                                 19/ 11%

 

 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2017 онд  иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

  Шийдвэрлэл-тийн /%/

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүл

сэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэ

сэн

 

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

191

173

5

11

13

90%

 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт 2017 онд иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол /хэлбэрээр/

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

 

Утсаар

 

Бусад

1.

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

191

184

7

-

-

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР