ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН

2018-12-19Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2018-12-07АЛБАН ХААГЧДЫГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛАХ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2018-11-28Албан хаагчдын хамрагдсан сургалтын 2018 оны тайлан
2018-04-17Албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгааны нэгтгэл
2018-03-26Албан хаагчдын сургалтад хамруулах 2018 оны төлөвлөгөө
2018-03-19"Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр", "Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр"-ийг 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
2018-03-19Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
2018-03-19Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх хөтөлбөр
2018-03-19Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
2018-01-15Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2017
2018-01-042017 оны хүний нөөцийн тайлан
2017-12-28Албан хаагчдын хамрагдсан сургалтын 2017 оны тайлан
2017-12-25АЛБАН ХААГЧДЫН 2017 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭЛЭЭ
2017-09-13Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг үнэлж дүгнэх журам
2017-09-13Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр
2017-06-08Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилт
2017-02-13Албан хаагчдын 2017 оны сургалт семинарын төлөвлөгөө
2017-01-12Албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
2016-12-21 2016 оны хүний нөөцийн тайлан
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР