ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХШҮ

2023-10-24Сумдын газрын даамлуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ
2023-07-202023 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийсэн тухай тайлан
2023-07-202023 онд хяналтанд хэрэгжиж буй хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн эхний хагас жилийн ХШҮ-ий ажлын танилцуулга
2023-06-202022 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2023-06-02Байгууллагын дотоод хяналтын нэгжийн 2023 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
2023-04-06Аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний газар хэлтэс, агентлагуудын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ
2023-01-10Газрын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар хийсэн хяналт шилжилгээний тайлан
2022-12-152022 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт /жилийн эцэс/
2022-11-02Хулд сумын Газрын даамлуудын үйл ажиллагаанд хийсэн ХШҮ-ны тайлан
2022-10-20Сумдын Газрын даамлуудын үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалтын удирдамж
2022-06-292022 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт /эхний хагас жил/
2022-02-152022 оны гүйцэтгэл сайжрулах төлөвлөгөө
2022-02-042021 оны үйл ажиллагаанд хийсэн ХШҮ-ий тайлан
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР