ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

БАРИЛГЫН САЛБАР

 1. Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай /Засгын газрын 2018 он 51 дүгээр тогтоол/
 2. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм /Засгын газрын 2019 он 108 дугаар тогтоол/
 3. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам /Засгийн газрын 2018 оны 319 дүгээр тогтоол/
 4. Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм /Засгийн газрын 2017 оны 170 дугаар тогтоол,  2018 оны 316 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
 5. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм /Засгийн газрын 2018 оны 317 дугаар тогтоол/
 6. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм /Засгийн газрын 2017 оны 68 дугаар тогтоол,  2018 оны 317 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
 7. Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм /Засгийн газрын 2017 оны 353 дугаар тогтоол,  2018 оны 318 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

​ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

 1. Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл (бүс), суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай /Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоол/
 2. Газрын биржийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай /Засгийн газрын 2016 оны 210 дугаар тогтоол/

 3. Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх тухай /Засгийн газрын 2020 оны 110 дугаар тогтоол/

 4. Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангилалд хамаарах газрын байршил, хэмжээг тогтоох тухай /Засгийн газрын 2019 оны 323 дугаар тогтоол/

 5. Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх аргачлал / Засгийн газрын 2018 оны 181 дүгээр тогтоолын хавсралт/

 6. Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам /Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоол/

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР