ДҮРЭМ, ЖУРАМ

БАРИЛГЫН САЛБАР

 1. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм /Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол/
 2. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм /Засгийн газрын 2021 оны 213 дугаар тогтоол/
 3. Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм /БХБСайдын 2021 оны 211 дүгээр тушаал/
 4. Ашиглалтын   шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам /БХБСайдын 2016 оны 126 дүгээр тушаал/
 5. Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм /БХБСайдын 2016 оны 178 дугаар тушаал/
 6. Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /БХБСайдын 2016 оны 180 дугаар тушаал/
 7. Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавих шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам /БХБСайдын 2016 оны 179 дугаар тушаал/
 8. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, экспертиз хийх дүрэм /ЗТБХБС-ын 2011 оны 226 дугаар тушаал/
 9. Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам /Шадар сайдын 2017 оны 78 дугаар тушаал/
 10. Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай /Засгын газрын 2018 он 51 дүгээр тогтоол/
 11. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм /Засгын газрын 2019 он 108 дугаар тогтоол/
 12. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам /Засгийн газрын 2018 оны 319 дүгээр тогтоол/
 13. Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм /Засгийн газрын 2017 оны 170 дугаар тогтоол,  2018 оны 316 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
 14. Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм /Засгийн газрын 2017 оны 353 дугаар тогтоол,  2018 оны 318 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

​ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

 1. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам /ГЗБГЗЗГазрын даргын 2021 оны А/187 дугаар тушаал/
 2. Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ”, “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээ"  хийх аргачлал

ХҮНИЙ НӨӨЦ

 1. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам /Засгийн газрын 2021 оны 218 дугаар тогтооол/

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР