ДҮРЭМ, ЖУРАМ

БАРИЛГЫН САЛБАР

 1. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм /Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол/
 2. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм /Засгийн газрын 2021 оны 213 дугаар тогтоол/
 3. Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм /БХБСайдын 2021 оны 211 дүгээр тушаал/
 4. Ашиглалтын   шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам /БХБСайдын 2016 оны 126 дүгээр тушаал/
 5. Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм /БХБСайдын 2016 оны 178 дугаар тушаал/
 6. Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /БХБСайдын 2016 оны 180 дугаар тушаал/
 7. Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавих шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам /БХБСайдын 2016 оны 179 дугаар тушаал/
 8. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, экспертиз хийх дүрэм /ЗТБХБС-ын 2011 оны 226 дугаар тушаал/
 9. Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам /Шадар сайдын 2017 оны 78 дугаар тушаал/
 10. Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай /Засгын газрын 2018 он 51 дүгээр тогтоол/
 11. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм /Засгын газрын 2019 он 108 дугаар тогтоол/
 12. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам /Засгийн газрын 2018 оны 319 дүгээр тогтоол/
 13. Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм /Засгийн газрын 2017 оны 170 дугаар тогтоол,  2018 оны 316 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
 14. Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм /Засгийн газрын 2017 оны 353 дугаар тогтоол,  2018 оны 318 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

​ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

 1. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам /ГЗБГЗЗГазрын даргын 2021 оны А/187 дугаар тушаал/
 2. Газрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийг ажиллуулах журам /ГЗБГЗЗГазрын даргын 2020 оны А/181 дугаар тушаал/
 3. Газар зохион байгуулалтын ажлын үнэлгээ”, “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээ"  хийх аргачлал
 4. Геодези, зураг зүйн ажил гүйцэтгэх журам /Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1996 оны 216 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт/
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР