ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН

2023-05-27Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө
2023-05-26Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны төлөвлөгөө
2023-05-25Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр /2022-2025/
2022-12-15Албан хаагчтай байгуулах гэрээ
2022-12-15Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2022 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2022-12-152022 ОНЫ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ /жилийн эцэс/
2022-06-15Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2022 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2022-06-152022 ОНЫ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ /эхний хагас жил/
2022-03-09Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2022 оны төлөвлөгөө
2022-03-09Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2022 оны сургалтын төлөвлөгөө
2021-12-14Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-12-14Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-11-02ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
2021-10-25Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний 3-р улирлын хэрэгжилт
2021-06-23Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2021-06-15Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2021-03-19Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2021 оны сургалтын төлөвлөгөө
2021-03-19Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө
2020-12-25Салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдсан зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, сургалтын 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2020-12-17Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР