ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН

2023-12-25Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2023-12-25Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2023-12-01Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчдын мэдээлэл
2023-06-21Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн хэрэгжилт
2023-06-21Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн хэрэгжилт
2023-05-27Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2023 оны сургалтын төлөвлөгөө
2023-05-26Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны төлөвлөгөө
2023-05-25ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР /2022-2025/
2023-05-25ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР /2022-2025/
2022-12-15Албан хаагчтай байгуулах гэрээ
2022-12-15Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2022 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2022-12-15 2022 оны төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилт /жилийн эцэс/
2022-06-15Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2022 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2022-06-152022 оны төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилт /эхний хагас жил/
2022-03-09Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2022 оны төлөвлөгөө
2022-03-09Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2022 оны сургалтын төлөвлөгөө
2021-12-14Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-12-14Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-11-02Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам
2021-10-25Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний 3-р улирлын хэрэгжилт
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР