ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН

2022-03-09Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2022 оны төлөвлөгөө
2022-03-09Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2022 оны сургалтын төлөвлөгөө
2021-12-14Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-12-14Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-11-02ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
2021-10-25Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний 3-р улирлын хэрэгжилт
2021-06-23Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2021-06-15Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2021-03-19Албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх 2021 оны сургалтын төлөвлөгөө
2021-03-19Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө
2020-12-25Салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдсан зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, сургалтын 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2020-12-17Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2020-10-08ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2020-10-08САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ЗӨВЛӨГӨӨН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, СУРГАЛТЫН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
2020-04-10Албан хаагчдын сэтгэл ханамжийн судалгааны нэгтгэл
2020-03-20САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ЗӨВЛӨГӨӨН, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, СУРГАЛТЫН 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2020-03-20ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-12-12ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2019-03-25Албан хаагчдыг сургалтад хамруулах 2019 оны төлөвлөгөө
2019-01-03“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”, “АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР