Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авах:

2021-12-01
 • Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн хүсэлт, өргөдөл;
 • Газар олгосон тухай шийдвэр:
  • Газрын захирамж, газар ашиглах, эзэмших гэрээ;
  • Газар ашиглах, эзэмших гэрчилгээний хуулбар;
 • Техникийн нөхцлүүд:
  • Дулаан хангамж
  • Цэвэр, бохир ус
  • Цахилгаан хангамж
  • Холбоо радио хангамж
 • Инженер геологийн дүгнэлт
 • Зураг төслийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
 • Магадлалаар баталгаажсан барилгын ажлын иж бүрэн зураг,
 • Төсөв;
 • Магадлалын ерөнхий дүгнэлт, хавсралт;
 • Гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрөл, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Захиалагч, гүйцэтгэгч нарын хооронд байгуулсан гэрээнүүд:
  • Зураг төсөл боловсруулах гэрээ;
  • Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тухай гэрээ;
  • Захиалагчийн техникийн хяналт гүйцэтгэх гэрээ;
  • Зохиогчийн хяналт хийлгэх талаар зураг төслийн байгууллагатай хийсэн гэрээ;
 • Хариуцан бариулагчийг томилсон тухай гүйцэтгэгч байгууллагын даргын тушаал;
 • Барилга бариулах инженерийн дипломын хуулбар, иргэний үнэмлэх;
 • Барилгын тэг тэнхлэг тавьсан акт, түүнийг тавихад гаргасан зай хэмжээний зураг;
 • Захилагч гүйцэтгэгчээр батлуулсан талбайн зохион байгуулалтын зураг,
 • Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх график;
 • Гэнэтийн ослын болон хариуцлагын даатгалд даатгуулсан бол гэрчилгээг хавсаргах
 • Байгаль орчны дүгнэлт /Байгаль орчны хууль тогтоомжийн дагуу байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай барилга байгууламжийн үнэлгээний тайлан/
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР