Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны 3 дугаар улирлын тайлан

2018-09-24

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ

БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ИРГЭДЭЭС ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН

ШИЙДВЭРЛЭЛИЙН   2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

                                                    2018.09.24     

                                                                                             

Нэг. Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар зохион байгуулсан ажил:

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдээс амаар, бичгээр болон цахим сүлжээ, утсаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шуурхай шийдвэрлэж өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Байгууллагаас гаргасан олон нийтэд хамааралтай  дүрэм, журам, санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах утас, хаягийг мэдээллийн самбарт байршуулж, өргөдөл гомдлыг  хуулийн хугацаанд  шуурхай шийдвэрлэхэд анхаарч  ажиллаж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Олон нийттэй харилцах албанд цахим програмд 4 санал, гомдлыг хүлээн авч  холбогдох албан тушаалтанд уламжлан шийдвэрлэн ажиллаж байна.

Хоёр.  Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол түүнд тусгагдсан асуудал, шийдвэрлэсэн байдал:

2018 оны 3 дугаар улиралд  иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл,гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

  Шийдвэрлэл-тийн /%/

 

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

 

Хугацаа болоогүй

1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

35

8

-

-

27

22

2018 оны 3 дугаар улиралд  иргэдээс ирүүлсэн  өргөдөл, гомдол /хэлбэрээр/

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Үүнээс

Бичгээр

Цахим хэлбэрээр

 

Утсаар

 

Бусад

1.

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

35

31

4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

Нийт 35 өргөдлөөс

 

Хүсэлт                                                                                            4

Өргөдөл                                                                                       28

Санал                                                                                               -

Гомдол                                                                                            3 

  • Барилгын комисс ажиллуулах, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл /барилгын асуудлаар/                                                      7/20%
  • Газар эзэмших, өмчлөхтэй холбоотой                         11/31%
  • Газрын маргааны асуудлаар                                             3/9%
  • Газар эзэмших гэрээ сунгуулах асуудлаар                      3/9%      
  • Газрын хэмжээ, зориулалт өөрчлөхтэй холбоотой        5/14%
  • Газар эзэмших эрх шилжүүлэхтэй холбоотой                 2/6%
  • Хүсэлт   /бусад/                                                                  4/11%

Иргэдээс 31 санал, өргөдөл, гомдол бичгээр ирүүлсний 6 өргөдөл гомдлыг буюу 19 хувийг шийдвэрлэсэн. Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн өргөдөл байхгүй байна. 25 өргөдлийн хуулийн хугацаа болоогүй ба судалгааны шатанд байна. Цахимаар 4 өргөдөл ирүүлсний 2 өргөдлийг шийдвэрлэж 2 өргөдлийн хугацаа болоогүй судалгааны шатанд байна.

Тус байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан санал, өргөдөл, гомдлын нийт  4 буюу  11 хувь нь хүсэлт,  2 буюу 6 хувийг  гомдол, 28 буюу  80 хувийг  өргөдөл тус тус эзэлж байгаа ба өргөдөл  давамгайлсан бүтэцтэй байна.  

Өргөдлийн хариуг ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 133 дугаар тушаалын 08 дугаар хавсралтаар батлагдсан хариу өгөх мэдэгдэл болон утсаар өгч хэвсэн.

                        Тайланг бичсэн:  

                                 ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн                                                 Д.Болорчимэг

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР