ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2018-11-13Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамрагдсан тайлан
2018-11-01Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн тайлан
2018-11-01Удирдах албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээийн ажил эрхлэлтийн 2018 оны нэгдсэн судалгаа
2018-11-01Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт
2018-10-31Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2017-2016 онуудад хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2018-09-24Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны 3 дугаар улирлын тайлан
2018-06-21Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны эхний хагас жилийн тайлан
2018-05-10Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай тохиолдолд уг хугацааг тухайн байгууллагын удирдах албан тушаалтан 30 хүртэл хоногоор нэмж сунгаж болно. Хугацаа сунгасан тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.
2018-04-12Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн төлөвлөгөө
2018-04-10ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018-04-04Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлын шидвэрлэлтийн 2018 оны 1 дугаар улирлын тайлан
2018-03-142017 ОНД ХИЙСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭГЭЭР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2018-01-04Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлийн 2017 оны тайлан
2018-01-032017 оны 4 дүгээр улиралд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2018-01-02Авилгатай тэмцэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт
2017-12-26Дотоод хяналт шалгалтын тайлан
2017-12-222017 оны 7 хоногийн мэдээ
2017-12-20Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
2017-12-12Хэрэглэгчийн үнэлгээ
2017-10-19Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР